Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Bevolkingsmutatie buitenlands migratiesaldo per 1000 inwoners (CBS)

De gegevens van de buitenlandse migratie hebben betrekking op alle personen die zich voor een bepaalde tijd in Nederland vestigen of voor een bepaalde tijd Nederland verlaten. Tot en met september 1994 vond, een aantal speciale gevallen uitgezonderd, opneming voor een persoon met de Nederlandse nationaliteit in het bevolkingsregister plaats als deze zich voor langer dan 30 dagen dacht te vestigen en voor een niet-Nederlander als de verwachte vestigingsduur de 180 dagen overschreed. Men werd ongeacht de nationaliteit uit het persoonsregister afgevoerd wanneer men Nederland blijvend of voor onbepaalde tijd, maar wel voor langer dan 360 dagen dacht te verlaten. Met de invoering van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) in oktober 1994 is het onderscheid naar nationaliteit in dit opzicht verdwenen. Aan het inschrijvingscriterium wordt voldaan indien de verwachte verblijfsduur in Nederland in het halfjaar volgend op de vestiging ten minste vier maanden bedraagt. Voor de emigratie geldt dat de