Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Prognoses - Gemiddelde huishoudensgrootte

De gemiddelde huishoudensgrootte is bepaald door de (vooruitberekende) gemeentelijke bevolkingsomvang, excl. de bevolking in instellingen en tehuizen, te relateren aan het totaal aantal (in deze tabel opgenomen particuliere) huishoudens. 'De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2008' Door ('model-interne') afrondingen kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen